Minder emissie

IN DE VLEESVARKENSSTAL MET HET VEDOWS-SYSTEEM 

VeDoWs is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper. In een tweede ‘Tour de Boer’ gingen we op bezoek bij het vleesvarkensbedrijf van Klaas Messely waar we deze ammoniakreducerende staltechniek in praktijk zagen en uitleg kregen over de werking ervan. In dit artikel lees je het (foto)verslag.

Systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking zien en ervaringen van veehouders uitwisselen, dat is de opzet van de ‘Tour de Boer’. Op de tweede editie van 12 maart waren meer dan 60 varkenshouders, adviseurs en onderzoekers en 40 studenten agro-en biotechnologie van de VIVES-Hogeschool aanwezig. Eerst brachten ze een bezoek aan de stal van Rik Bogaert die de werking en voordelen van het Veng-systeem (nog niet erkend) toelichtte. 

Daarna gingen ze naar het gesloten varkensbedrijf van Klaas Messely en Lien Creupelant waar ze alles te weten kwamen over het VeDoWs-systeem (erkend).

Hoe werkt het VeDoWs-systeem? 
VeDoWs staat voor Vermeulen Dobbelare Welfare System en is een systeem dat zorgt voor de primaire scheiding van mest en dunne fractie. 
 
Op het bedrijf van Klaas bestaat Eeen hok bestaat uit een roostervloer (vedows), een dichte bolle vloer en opnieuw een roostervloer (vedows). Als alternatief zou je ook kunnen werken met Het is mogelijk te werken met een vedows, een bolle vloer en een waterkanaal onder de voerbak. Onder de roostervloeren liggen betonnen L-platen met een lichte helling naar het midden. Onder deze profielen bevindt zich een giergoot waarin de urine samenvloeit. De giergoot staat in verbinding met een groter gierkanaal e gierbak waar alle urine wordt opgevangen tot deze wordt afgelaten naar een groter reservoir buiten de stal (1.,5 miljoen m³). 

Deze L- en giergoten zijn prefab elementen die ter plaatse gemonteerd en verlijkmd worden. 

In het midden van de profielen ligt een inox ketting die verbonden is met een schuif. Deze mestschuif schuift de mest om de acht uur weg. 

In één stal werden de afdelingen met de verschillende compartimenten in spiegelbeeld opgebouwd. Wanneer de schuif in de 1ste afdeling (met meerdere compartimenten) de mest naar de centrale afvoerband brengt zal de schuif in de 2de afdeling (in spiegelbeeld) naar buiten getrokken worden via dezelfde ketting. De mest wordt niet naar buiten geschoven omdat de schuif opgeheven wordt. In een volgende fase zal de ketting naar de andere kant bewegen, waardoor de schuif en mest in de L-profielen van de 2de afdeling van buiten naar de centrale afvoerband beweegt. In het 1ste compartiment wordt de schuif opgeven en beweegt de schuif zonder mest mee te nemen naar buiten. Dit proces herhaalt zich om de vier uur. Hierdoor komt de urine niet in contact met de vaste mest en wordt ammoniakvorming verhinderd.

De mest van beide afdelingen wordt naar een ruimte onder de vloer tussen de twee stalafdelingen gebracht en vandaar via meerdere opeenvolgende transportbanden naar de kiepwagen gebracht die buiten de stalafdeling staat. 

VOORDELEN
Klaas gaf aan dat de grootste voordelen van dit systeem de lage onderhoudskosten, het betere stalklimaat met betere groei en de lage elektriciteitskosten zijn. 

Er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van elektronische technieken en de motoren hebben een relatief laag vermogen waardoor het energieverbruik beperkt is. 

In tegenstelling tot luchtbehandelingstechnieken maakt dit systeem geen gebruik van water, waardoor er geen waterverbruik is bijgevolg ook geen spuiwater. Klaas benadrukte dat het belangrijk is om het systeem voldoende te controleren (kettingspanning, tandwielen…) en te onderhouden om grotere problemen en bijhorende kosten te voorkomen. Het systeem moet daarom vlot toegankelijk zijn. 

De goedkopere mestafzet is een ander belangrijk voordeel dat financieel voelbaar is. Als ervoor gekozen wordt om alle mest af te zetten, bedraagt het verschil tussen 1 ton traditionele mengmest en 1 ton gescheiden VeDoWs-mest ongeveer 7 euro/ton. In een tweede scenario, waarbij dunne fractie/effluent uitgereden wordt op land bedraagt het verschil 8,5 euro/ton. 

AANDACHTSPUNT
Klaas legde uit dat hij veel aandacht besteedt aan een goede opgvolging en onderhoud van het mestsysteem. Om de ventilatie in de stallen te optimaliseren werden nog extra muren en ventilatoren voorzien onder de roosters om de luchtstroom beter te sturen.

Het VeDoWs-systeem is momenteel enkel erkend bij vleesvarkens. Biggenmest is vloeibaarder waardoor dit systeem minder tot zijn recht komt. In de toekomst zal onderzocht worden of een erkenning bij zeugen mogelijk is. 

Emissiereductiepotentieel
Bij vleesvarkens bedraagt de ammoniakreductie 60%, de methaan- en geurreductie bedraagt 75%.

Beoordeling door veehouders
Ongeveer 65% van de veehouders overweegt om dit systeem toe te passen op zijn/haar bedrijf. De belangrijkste redenen zijn: het hoge reductiepotentieel, het betere stalklimaat, goedkopere mestafzet en de onafhankelijkheid van water. Een aantal varkenshouders gaf aan dat ze het systeem niet overwegen op hun bedrijf omwille van praktische redenen: stallen verspreid op bedrijf, te kleine vleesvarkensstal…

Meer info
Vragen over het RAMBO-project of ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij in het algemeen?Contacteer één van de projectpartners of neem contact op met Poortershaven Minerals (+31 (0)10 436 57 55).

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Bel +31(0)10 4365755 of mail info@poortershaven.nl

POORTERSHAVEN MINERALS
Onderdeel van Poortershaven Industriële Mineralen BV